Polityka prywatności - Wyjadaczki - Odchudzanie | Jadłospisy | Dieta | Porady
Skip to content Skip to footer
Koszyk 0 items - 0 zł 0

Polityka firmy

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu wyjadaczki.pl

Administratorem strony jest Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek, NIP 7262379814, REGON 100967621 z siedzibą w w Łodzi przy ul. Elsnera 19/6, 92-504

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się wysyłając np. e-mail na adres: kontakt@wyjadaczki.pl.

Skrócona wersja najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zapisując się do newslettera, składając zamówienie, dodając komentarz na blogu lub kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe.  Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Strona korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony  wyświetlone, czas, spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania i zbierania danych przez Google Analytics znajdują się na tej stronie.
 • Strona korzysta z procesorów płatności, takich jak Paynow,  by bezpiecznie obsługiwać płatności w sklepie i przyspieszyć realizację zamówień. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies tych firm.
 • Strona wyświetla filmy pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google oraz Vimeo.
 • Strona korzysta z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Meta (Facebook, Messenger, Instagram), YouTube.
 • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dagna Solarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Na podstawie art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 6. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 7. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 8. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 10. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 11. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 12. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Skargi można składać w formie:

 • pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP,

Przetwarzam Twoje dane jako Administrator w następujących celach:

a) Świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika

Administrator świadczy na rzecz swoich klientów usługę polegającą na prowadzeniu konta użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b) Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora (realizacja zamówień)

Administrator za pośrednictwem sklepu prowadzi sprzedaż produktów i usług (realizuje zamówienia na produkty). W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a osobą fizyczną (klientem). Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) Marketing własnych produktów i usług (newsletter)

Administrator podejmuje liczne działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów i usług, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez klienta adresu – email. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także szczegółów zamówienia takich jak wartość i numer zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest prawnie uzasadniony interes regulowany art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zaznaczając checkbox wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

d) Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona praw

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych produktów lub usług. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

f) Nawiązanie kontaktu z Administratorem

Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego na stronie internetowej. Formularz udostępniony jest zarówno klientom jak i osobom/przedsiębiorcom chcącym nawiązać współpracę. W ramach formularza dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:

 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. abde – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. c – do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w lit. f – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub do czasu cofnięcia zgody,

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Komu powierzam przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe powierzane są  następującym podmiotom oraz kategoriom podmiotów:

 1. https://thecamels.org/– w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. Google Analytics – w celu śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.
 4. Paynow– w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji,
 5. podmioty świadczące na moją rzecz usługi księgowe i informatyczne,
 6. banki obsługujące płatności.

Dodatkowe informacje

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko i adres e-mail i adres dla dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Jeżeli zostaje wystawiona faktura, to w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest  zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona wyjadaczki.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Akceptuję” i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Meta (FacebookInstagram)YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany polityki prywatności będą ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej: www.wyjadaczki.pl oraz newsletteraPoradnia Dietetyczna Dagna Solarek, NIP 7262379814, REGON 100967621 z siedzibą w w Łodzi przy ul. Elsnera 19/6, 92-504

Wyjadaczki.pl © 2024 All Rights Reserved